Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor i concessió de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi al Consell de Caps de Dehena

 

En el Consell de Caps de Dehena en la Ciutat de Valéncia el día 3 de decembre del 2021 el Lloctinent General fent us de les prerrogatives i privilegis que li conferixen els Estatuts i Ordens donà a conexier al Consell la concessió de la Creu de l'Almoina a tots els membres del Consell de Caps de Dehena que no estaven en possessió de la mateixa, Ilms. i Excms. Srs. Mossens:

Bernardo Celda Muñoz

Ricart Folgado i Bisbal

Enrique Martín Ortolá

Ricardo Martínez Valls

Pedro Vicente Rubio Gordo

Vicente de Castro Moscardó

Sergio Landete Peris

Antonio Marco Albert

José Vicente Ballester Dolz

Juan Miguel Gómez Benítez

Rafael Llombart Aís

Entrega del Collar de Lloctinent d'Honor al Excm. Sr. Mossén José María Boluda Sanambrosio.


La solemne imposició d'estes altes dinstincions capitulars es celebrarà en un acte íntim en el Camarí de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats a les 12:10 del dumenge día 23 de giner del 2022.

Prèviament, a les 11:30 hs. es celebrarà una Missa en l'Altar Major de la Basílica.