Confraria de l'Almoina de Sant Jordi en l'actualitat

La Confraria o Almoina de San Jordi està formada per aquelles persones a les quals se li concedix la distinció de confrare per mèrits i accions concretes, be per la cultura, la llengua valenciana i la Real Senyera, com per al propi Capítul. També dona dret a la condició de confrare el pertànyer a la família d'un cavaller en 1er o 2on grau, acreditant tal llinage per mig de la corresponen documentació.

Entre els actes més significatius destaquen la commemoració de la festivitat de Sant Jordi -organisada per la Confraria o Almoina- ab Capítul i Missa en l'iglésia del Salvador, darrer els quals, en reunió no capitular, s'arreplega l'almoina que cada confrare entrega anyalment per a ajudar a una obra social valenciana. Els Cavallers del Centenar, ab independència de la provessó cívica del dia de Sant Donís, tenen també en dates pròximes al nou d'octubre el seu capítul general en els salons reals del monasteri de Santa Maria dels Àngels del Puig, i ab posterioritat, i en la pròpia iglésia del monasteri, efectuen la cerimònia d'ingrés dels nous cavallers i l'imposició d'insígnies de la Confraria. 

Correspon també ad esta institució el conreu i custodia de la capella de Sant Jaume, situada en la frontera de la catedral de Valéncia i recaent a la plaça de la Almoina. Segons la tradició fon allí on es va celebrar la primera missa després la conquista de Valéncia pel rei D. Jaume. Posseïx un chicotet altar flanquejat per la Real Senyera i el penó de Sant Jordi, con un retaule, obra de Vicente Rodríguez Peñalver, que es un trassunt del de "La Batalla del Puig" de Marçal de Sax.