Carta enviada pel Centenar de la Ploma a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana

 
Ilustríssim Senyor
Decà
Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Molt Senyor nostre:

Un dels principals objectes de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, és la de velar per la cultura, especialmente la llengua valenciana.

El Juramente dels Cavallers al seu ingrés en el Capítul solemnent ho fan diguent:

"Jure davant de Deu i de sa Sacratíssima Mare que en l'ajuda del nostre Patró, el Cavaller Senyor Sant Jordi, defendre la nostra Real Senyera, l'integritat territorial del Regne de Valéncia, ses llengües i sa cultura, com a hereu de sa història, la qual assumixc en tota plenitut, fins ser dignes dels antepassats del Centenar de la Ploma"

Este jurament és el que mos avala per a enviar-li este escrit una volta hem llegit en la prensa l'acort que diuen voler pendre conjuntament la RACV en la AVLL.
Acort que no considerem possible en la redacció per quant només se considera que la RACV, el nostre referent en la normativa de la llengua oficial d'esta Companyia, deixa de ser qui te la potestat reguladora i li la cedix a una Acadèmia formada més que per intelectuals de la Llengua per persones enviades per partits polítics.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seua definició del valencià no ho fa com a la llengua pròpia dels valencians i la supedita a un atra.

El vocabulari que contempla és el que l'Institut d'Estudis Catalans dona per vàlits per a la codificació del català, on cuidadosament, han anat incloent algunes paraules valencianes acceptant-les només per a l'ús privat.

La negativa de l'AVLL a que la llengua valenciana tinguera Còdic d'idioma ISO és prova suficient per a vore que l'acceptació de la denominació de valencià no és més que un amet que dona per a que la RACV entregue el seu prestigi en favor de l'AVLL destinada a la supressió de la llengua valenciana.

És per aixó que en nom del Consell d'este Insigne Capítul solicite no siga firmada dita declaració.