Solemne acte d'entrada com Acadèmic de número de la Real Aacdèmia de Cultura Valenciana de l'Ilm Rvetm Dr Jaume Sancho, Capellà de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma

En un documentadíssim discurs sobre la temporalitat ritual. l'any llitúrgic cristiana i el seus antecedents, el Rector de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats i Canonge de la Catedral Valentina, que fon contestat per l'acadèmic Fray Benjamín Agulló. 

L'incorporació del nou acadèmic de número de la RACV, s'unix a la del Vice Decà Ilm Sr. José Francisco Ballester-Olmos, Escrivà del Centenar i i la del Vice Lloctinent Òscar Rueda. 

El Centenar de la Ploma, també conta en atres cavallers en la seua categoria de Acadèmics corresponents o honoraris. 

La nostra felicitació al nou Acadèmic de número de la RACV, al que li desigem una fructífera trayectòria en la Real Acadèmia.Mossen Òscar Rueda i Pitarque, Vice Lloctinent del Centenar, ingresa com Acadèmic de Número de la RACV

El 23 de juny, ingresà en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) com Acadèmic de Número l’Ilustríssim Senyor N’Òscar Rueda i Pitarque, Vice Lloctinent de l’Insígne Capítul de l’Almoina de San Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, en un magnífic discurs en el que demostrant la singularitar, les particularitats i mérits de l’idioma valencià reivindicà que només els valencians parlants son els qui poden decidir l’us d’ell aixina com el fer valdre la seua històrica i exclusiva denominació “Sobre la llingüicitat de l’idioma valencià i la seua viabilitat futura” Discurs molt elogiat i aplaudit que fon contestat per l’Ilustríssim Dr, En Voro López Verdejo, president de la secció de llengua de la RACV.
El Centenar de la Ploma agraïx a l’Arquebisbat la gallardia del dia de la Mare de Deu dels Desamparats


 
Ciutat de Valéncia, a 12 de maig de 2020


Emm. i Reverentíssim Sr.
Antonio Cardenal Cañizares
Arquebisbe de Valéncia


Eminentíssim i Reverentíssim Sr.

En nom de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, tinc la grata satisfacció de transmetre-li el nostre agraïment per la decisió de traure a les portes de la Basílica a l'image pelegrina de la Mare de Deu dels Desamparats per a que beneïra al seu poble al temps d'interpretar-se els himnes.

Per als bons valencians va supondre una inmensa alegria el dia en el que no varen poder tindre l'acostament habitual en la Patrona i que gràcies a la seua retransmissió per televisió pogueren viure eixe moment tan emotiu.

Un moment que sempre li agrairem per la seua eficaç resolució que va fer possible conjugar les disposicions llegals en les necessitats del poble fidel. 

Atentament,


Miquel Ramon i Quiles
Lloctinent General 

Q.E.P.D. un gran home D. José María de Montells y Galán

El dia 17 d'octubre va fallir, despuix d'una llarga malaltia, que ha portat en una enterea i valentia eixemplar, el nostre volgut amic i companyer Cavaller Capitular del Centenar de de la Ploma l’Excm. Senyor Don José María de Montells i Galán, gran heraldiste, gran autor i millor persona.

 José María era Vescomte de Portadei, en l'Antic Regne de Geòrgia, Llicenciat en Història, Doctor en Ciències Empresarials; Oficial d'Infanteria, President del Real Colege Heràldic de Geòrgia, Heralt Maestre de la dita Casa Real, Prioste Rei d'Armes del Molt Noble Cabildo de Sant Jorge i Santiago Apòstol, Consultor del Real Colege Nobiliárquico; Numerari del Colege Heràldic d'Espanya i de la Índies, Director de l'Acadèmia de Genealogia, Noblea i Armes Alfonso XIII, Acadèmic de la Portuguesa d'Ex Libris, de la Belgo-Espanyola de l'Història; Cavaller del Cos Colegiat de la Noblea d'Astúries, de la Casa Troncal dels Dotze Llinages, del Molt Noble Cabildo de Sant Jorge i Santiago, Maestrante de Castella; Rector i Defensor Suprem de la Divisa de Sant Miguel el Taumaturg, Cruz del Mèrit Militar, Comendador de l'Orde de Cisneros, de la d'Alfonso X El Sabi i del Mèrit Civil; Gran Creu de Justícia i Juge d'Armes de l'Orde de Sant Lázaro de Jerusalem i de la Patriarcal de Sant Ignacio d’Antioquía; de la Sacra i Militar Constantiniana de Sant Jorge de les Dos Sicilias; de la de Sant Miguel Arcàngel de Rússia; Gran Creu de l'Imperial de la Santíssima Trinitat d'Etiopia, Gran Creu de la de Danilo I de Montenegro, de les dinàstiques de la Casa Real de Portugal i de la Casa Real de Ruanda, Grans Creus de l'Àguila de Geòrgia i el Corfoll Sense Costura del nostre Senyor Jesucristo, de la Corona de Geòrgia i de la de la Santa Reina Tamara, etc, etc. Des del Centenar de la Ploma llamentem profundament el sensible decés del nostre volgut amic i Companyó.

 “Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat it” 

En Pau Descanse

  Ayer día 17 de octubre falleció, después de una larga enfermedad, que ha llevado con una entereza y valentía ejemplar, nuestro querido amigo y compañero del Centenar de de la Ploma el Excmo. Señor Don José María de Montells y Galán, gran heraldista, gran autor y mejor persona. 

José María era Vizconde de Portadei, en el Antiguo Reino de Georgia, Licenciado en Historia, Doctor en Ciencias Empresariales; Oficial de Infantería, Presidente del Real Colegio Heráldico de Georgia, Heraldo Maestre de la dicha Casa Real, Prioste Rey de Armas del Muy Noble Cabildo de San Jorge y Santiago Apóstol, Consultor del Real Colegio Nobiliárquico; Numerario del Colegio Heráldico de España y de la Indias, Director de la Academia de Genealogía, Nobleza y Armas Alfonso XIII, Académico de la Portuguesa de Ex Libris, de la Belgo-Española de la Historia; Caballero del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias, de la Casa Troncal de los Doce Linajes, del Muy Noble Cabildo de San Jorge y Santiago, Maestrante de Castilla; Rector y Defensor Supremo de la Divisa de San Miguel el Taumaturgo, Cruz del Mérito Militar, Comendador de la Orden de Cisneros, de la de Alfonso X El Sabio y del Mérito Civil; Gran Cruz de Justicia y Juez de Armas de la Orden de San Lázaro de Jerusalén y de la Patriarcal de San Ignacio de Antioquía; de la Sacra y Militar Constantiniana de San Jorge de las Dos Sicilias; de la de San Miguel Arcángel de Rusia; Gran Cruz de la Imperial de la Santísima Trinidad de Etiopía, Gran Cruz de la de Danilo I de Montenegro, de las dinásticas de la Casa Real de Portugal y de la Casa Real de Ruanda, Grandes Cruces del Águila de Georgia y la Túnica Sin Costura de Nuestro Señor Jesucristo, de la Corona de Georgia y de la de la Santa Reina Tamara, etc, etc.

Desde el Centenar de la Ploma lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo y Companyó.

 
 “Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat it” 

Descanse En Paz

El Centenar de la Ploma i el Colege de l'Art Major de la Seda recuperen la processó històrica en la Real Senyera després de més de 300 anys

Fabricada pel Colege de la Seda, fon beneida per Monsenyor Escudero.
VALÉNCIA, 24 ABR. (AVAN).- El Centenar de la Ploma i el Colege d'Art Major de la Seda recuperaren el passat 23 d'Abril la processó cívica en el Real Senyera, una tradició que se pergué fa més de 300 anys quan, després de la batalla d'Almansa (1707) se prohibiren tots els símbols del Regne de Valéncia. Des de llavors, s'havia recuperat la processó de Sant Donís, cada 9 d'octubre. 

Se tracta d'una nova Real Senyera, fabricada pel Colege de la Seda que ha nomenat com custodis precisament als Cavallers del Centenar de la Ploma. 

Esta nova Senyera, rèplica exacta de la mateixa que procesiona tots els 9 d'Octubre pels carrers de Valéncia, fon beneida ahir tart en la Catedral de Valéncia pel bisbe auxiliar de Valéncia Monsenyor Esteban Escudero després del recorregut processional.

Aixina, en la processó cívica, els Cavallers del Centenar de la Ploma custodiaren el Real Senyera des de que fon baixada pel balcó principal del Colege de l'Art Major de la Seda, cap a la Catedral, a on posteriorment fon beneida, coincidint en el dia de Sant Jordi, Patró d'esta entitat i de l'antiga Corona d'Aragó.

 Centenar de la Ploma

“L´Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma” fon creat per Pere II el Cerimoniós en 1365 baix l'ideari i consigna de la defensa de la Senyera de Valéncia, de la llengua valenciana i de les demes senyes d'identitat del Regne de Valéncia, en obligació de defensa, tant en temps de pau com en temps de guerra”, segons fonts de l'entitat. En el seu orige, fon instituit baix el nom de “Centenar del Gloriós Sant Jordi”, que pronte se coneixeria popularment com Centenar de la Ploma, per la ploma que portaven en el barret.