El Centenar de la Ploma en la vespra de Sant Donís

Un any més l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, hereus d'aquella unitat militar creada per En Pere lo Ceremonios en el sigle XIV per a defensa de la Senyera Real de Valéncia, i presidits per lo seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va celebrar els seus actes tradicionals corresponents a la vespra de la data que commemora l'entrada del rei Jaume I en Valéncia en 1238. 

El programa va començar en la celebració eucarística en la capella del Sant Cáliç, presidida pel canonge i Capellà del Capítul D. Jaime Sancho, al final de la qual el també canonge i professor de cant D. Miguel Bou va entonar magistralment l'Himne del Centenar. 

A continuació es va depositar una corona de llorer en la capella on diu la tradició que es va celebrar la primera missa despuix de la conquista de la ciutat, i es va oferir una atra a l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma que es troba en el palau de la Generalitat, seguidament nos reunim en un còctel servit en la Real Societat Valenciana d'Agricultura.

Donació d'obres del Mestre Gómez de Edeta a l'Ajuntament de LlíriaNostre Companyó del Centenar de la Ploma, Mossen Juan Manuel Gómez de Edeta i l'alcalde de Llíria Manolo Civera, han firmat el conveni pel qual el compositor edetà ha volgut donar el seu archiu personal a l'Ajuntament de Llíria, en un acte públic previst per este dilluns 24 de setembre dins de les festes patronals de Llíria. 

El fondo documental de Gómez de Edeta, com se li coneix artísticament i que està en possessió de la Medalla de la Ciutat de Llíria, de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi i és Cavaller capitular del Centenar de la Ploma, inclou més de 80 partitures, originals i còpies, d'obres, transcripcions i "arreglos" d'ell, aixina com d
'atres autors.

La Ret de Biblioteques Municipals de Llíria serà l'encarregada de conservar, gestionar i divulgar este patrimoni bibliogràfic musical. L'acte es realisarà a les 19 hores del dilluns 24/09/2018 en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Llíria, es proyectaran fotografies de les seues composicions entre les que es troben l'Himne del Centenar i la Marcha "El tambor del Centenar" dedicada al nostre Capítul.

Solemnísim Capítul d'Entronisació de la Verge de les Victòries

El passat dumenge 9 de setembre, l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va fer entrega del facsímil de l'image de la Mare Deu de les Victòries, obra de l'artesà En Vicent M. Martínez Aparici, en l'iglèsia de Sant Joan de la Creu, en testimoni del temps en la que va tindre baix la seua custòdia, fins al seu trasllat a la nova iglèsia de Sant Andrés.


L'acte fon presidit pel Bisbe Auxiliar de Valéncia la seua Excia. Rvdma. Monsenyor Esteban Escuero Torres que va beneir l'image en presència del Superior d l'Orde de les Carmelites Descalces Fray Miguel Hernansaiz López.


L'Excm. Sr. En Miquel Ramon i Quiles, com LLoctinent General va fer la solemne imposició de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma al Molt Ilustre Sr. Reverent En Álvaro Amenar Picallo, aixina com l'Ilm. Sr. En Juan Antonio Barberá Payá i a l'Ilm. Sr. En Vicente Luján Monfort.


Per últim, el Lloctinent General va fer l'entrega al Bisbe Auxiliar i al Superior de l'Orde dels Carmelites Descalços de Valéncia la medalla del 650 Aniversari de la creació de la Companyia del Centenar de la Ploma.


L'Insigne Capítul del Centenar de la Ploma en l'Arquebisbat

A l'entrada de la primavera d'hivern i en un solemníssim acte presidit per Monsenyor Esteban Escudero baix els auspicis de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jrdi de Cavallers del Centenar de la Ploma que presidix el seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va ser ubicada en la parròquia de Sant Joan de la Creu una rèplica clònica de l'image protogòtica de la Verge de les Virtuts.

Esta image va estar des del sigle XIV fins al XIX en l'iglesuela de Sant Jordi, regida pel Centenar de la Ploma. Este chicotet temple ocupava part del solar de l'edifici que hui s'alça entre els carrers Portillo de San Jorge i Trànsits i la plaça Rodrigo Botet, abans de Sant Jordi. Al desaparèixer l'iglèsia, l'image mariana va passar a la parròquia de Sant Andrés, perque en la seua circunscripció parroquial pertanyía a l'iglesia del Centenar. Al construir una nova parròquia de Sant Andrés en el carrer Colón, l'image va passar allí, pero ara el Capítul ha volgut que la Verge de les Victòries estiguera en el mateix lloc que va ocupar tras haver sigut suprimit el Centenar de la Ploma per Felip V.

La semana passada una comisió del Consell de Caps de Dehena, orgue directiu d'esta corporació caballeresca, va visitar el Bisbe En Esteban Escudero per a tancar els temes de format, continguts, protocol i litúrgia. Monsenyor Escudero ens va atendre en l'amabilitat i humiltat que li son pròpies i característiques.