Centenar de la Ploma - Vicent Ramon Calatayud

El ben recordat Prf. Ubieto sempre repetia «si no se sap, escriu un llibre» Poc se sap del Centenar de la Ploma, mes que el títul sona històric: té un carrer en la ciutat i una estàtua en la Generalitat; en ocasions és notícia, com el passat dimarts 14 ací en Las Provincias, mereixent una foto i relació dels 6 Cavallers que previ creuament per l'espasa, ingressaren enguany en el Capítul de l'Insigne Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma. 

L'institució ben antiga, de cavallers que armats en la ballesta, com arma migeval, se reagrupà i aumentà en membres a cavall per Pere II de Valéncia en 3 de juny del 1265, té actualmente i com sempre, unes altruistes funcions, en defensa del Regne i la seua territorialitat, representat per la Real Senyera, la Llengua valenciana i els bens tradicionals que nos caracterisen. Tot açò jura defendre cada nou membre, en presència dels símbols i relíquies, en acte brillant ya fet costum de l'iglésia de Sant Joan de la Creu. Goja del permís i certificació del custodi del privilegi que li ve dels antecessors, des d'ans de «la pèrdua en Almansa», el hui A. R. i I. Don Andrés Salvador de Habsburgo- Lorena i Salm Salm, Archiduc d'Àustria... En son nom el Lloctinent Exm. En Miquel Ramon i Quiles, convoca i presidix l'acte. 

En el dit event també se concedixen «Pro Meritis» distintes condecoracions en «La creu de l'Almoina» i enguany han premiat a José Luís Albiach Esteban, Juli Amadeu Àrias Burdeos, Fernando Bonilla Musoles, Carlos Fabra Dolz, Elena Casa Llácer, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, Juan José García López, Maria Luisa Llorens Fuster, Aureli López Muñoz i Leopoldo Peñarroja Torrejón. 

En el cas que m'ocupa i gràcies per l'honor, no és ni més, pero tampoc manco, que un recordatori, exigència, en el camí d'intentar ser coherent, com naixcut valencià, compromés en el futur. Tot lo que nos faça present, mes que resulte barroc, allò que fórem, be està que algú ho mantinga. Això no fa mal a ningú. 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/centenar-ploma-20210928003153-ntvo.html