Personació de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma en l'Expedient Declaració BIC de la provessó cívica del 9 d'octubre.


El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma s'ha personat davant la Conselleria de Cultura en l'Expedient de declaració de la Provessó del 9 d'Octubre com Be d'Interés Cultural Immaterial, a tenor de la seua capacitat que preveu l'artícul 27.3 de la Llei de la Generalitat 4/1988 una volta que des de la Regidoria de Festes Populars se li ha segut notificada l'iniciació de l'Expedient.

El Centenar de la Ploma en la seua personació ha reclamat el trasllat de l'expedient previ a les alegacions que farà així com te previst demanar informes adicionals en la fi de solicitar modificacions de l'exposició de motius en lo referent a les senyes històriques que el Centenar considera errònees.

Les alegacions previstes son al voltant del propi significat de la commemoració al considerar que no és la celebració d'un nou Regne sino que es tracta de la conversió d'un Regne moro pre existent en un Regne cristià lo que justifica l'entrada en la Seu; La valoració de la Real Senyera com al símbol màxim de tot el Regne de Valéncia històricament constatat i reconegut pel propi Estatut d'Autonomia; El desembroll  del significat de la "mocaorà" que naixqué com a reacció del poble valencià front a la supressió del furs i els festejos que commemoràvem l'entrada de Jaume I així com la constatació de que la Real Senyera fon l'estandart del Regne que eixia en les lluites encapçalant les accions militars quan a "toc de Senyera" l'eixercit valencià combatia en les batalles.

El llibre "El Centenar de la Ploma en los documentos" del Professor Ballester-Olmos aporta la suficient prova documental directa per a fer variar alguns conceptes erròneus de la proposta publicada per la Conselleria i que el Capítul aportarà para la seua rectificació.


El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma se ha personado en la Consellería de Cultura en el Expediente de declaración de la Procesión del 9 de Octubre como Bien de Interés Cultural Inmaterial, a tenor de su capacidad que prevé el artículo 27.3 de la Ley de la Generalitat 4/1988 una vez que desde la Regidoría de Fiestas Populares se le ha sido notificada la iniciación del Expediente.

El Centenar de la Ploma en su personación ha reclamado el traslado del expediente previo a las alegaciones que hará, así como tiene previsto pedir informes adicionales con el fin de solicitar modificaciones de la exposición de motivos en lo referente a las señas históricas que el Centenar considera erróneas.

Las alegaciones previstas están entorno al propio significado de la conmemoración al considerar que no es la celebración de un nuevo Reino, sino que se trata de la conversión de un Reino moro pre existente en un Reino cristiano lo que justifica la entrada en la Seu; La valoración de la Real Senyera como al símbolo máximo de todo el Reino de Valencia históricamente constatado y reconocido por el propio Estatuto d'Autonomia; La aclaración del significado de la "mocaorà" que nació como reacción del pueblo valenciano frente a la supresión de los fueros y los festejos que conmemorábamos la entrada de Jaime I, así como la constatación de que la Real Senyera fue el estandarte del Reino que salía en las luchas encabezando las acciones militares cuando a "toc de Senyera" el ejército valenciano combatía en las batallas. 

El libro "El Centenar de la Ploma en los documentos" del Profesor Ballester-Olmos aporta la suficiente prueba documental directa para hacer variar algunos conceptos erróneos de la propuesta publicada por la Consellería y que el Capítul aportará para su rectificación.