En Pedro Vicente Rubio, nou acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica


El passat 12 de decembre de 2015 l'Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica celebrà en el Saló d'Actes de la Real Societat d'Agricultura i Deports de Valéncia la Rebuda dels Nous Acadèmics de Número. 

Entre les distinguides personalitats que ingressaren en l'Acadèmia, se troba nostre benvolgut companyer de Capítul Excm. Sr. En Pedro Vicente Rubio i Gordo. Finalisat el solemne Acte se degustà un menú en les dependències anexes al Saló d'Actes. 

 L'Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica es una entitat declarada d'utilitat pública per Orde INT/2267/2006 del Ministeri de l'Interior, sent el seu primer President-Decà l'Ilustríssim Senyor En Tomás Trenor i Puig, Marqués del Túria. Actualment el Decà d'esta honorable institució és l'Ilm Sr. En Ferrando de Benito i Alas, també valorat companyer del Centenar de la Ploma. 

L'elecció, per aclamació i unanimitat, de l'Ilm. Sr. En Ferrando de Benito i Alas com Decà-President de l'Acadèmia Valenciana de Genealogia tingué lloc en l'Assamblea General del 23 d'Octubre del 2015. Des de el Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma aprofitem esta ocasió per a expressar el testimoni de nostra més distinguida consideració a Excm. Sr. En Pedro Vicente Rubio per la seua entrada en tan prestigiosa entitat i felicitar a l'Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica per tan encertada i mereixcuda elecció de l'Ilm. Sr. En Fernando de Benito com Decà-President. 


El pasado 12 de diciembre de 2015 la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica celebró en el Salón de Actos de la Real Sociedad de Agricultura y Deportes de Valencia la Recepción de los Nuevos Académicos de Número. 

Entre las distinguidas personalidades que ingresaron en la Academia, se encuentra nuestro querido compañero de Capítulo Excmo. Sr. D. Pedro Vicente Rubio y Gordo. Finalizado el solemne Acto se degustó un menú en las dependencias anexas al Salón de Actos. 

La Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica es una entidad declarada de utilidad pública por Orden INT/2267/2006 del Ministerio del Interior, siendo su primer Presidente-Decano el ilustrísimo señor don Tomás Trenor y Puig, Marqués del Turia. Actualmente el Decano de esta honorable institución es Ilm. Sr. D. Fernando de Benito y Alas, también apreciado compañero del Centenar de la Ploma. 

La elección, por aclamación y unanimidad, del Ilm. Sr. Don Fernando de Benito y Alas como Decano-Presidente de la Academia Valenciana de Genealogía tuvo lugar en la Asamblea General el 23 de Octubre del 2015. Desde el Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma aprovechamos esta ocasión para expresar el testimonio de nuestra más distinguida consideración a Excmo. Sr. D. Pedro Vicente Rubio por su entrada en tan prestigiosa entidad y felicitar a la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica por tan acertada y merecida elección del Ilm. Sr. D. Fernando de Benito como Decano-Presidente.