El Centenar de la Ploma en l'història

El 2 de giner de 1482 la Ciutat de Valéncia dona instruccions als seus embaixadors danvat la cort real i els mana fer al rei "Fernando II el Católico" una série de consideracions al voltant dels privilegis i singularitats, entre elles, de la naturalea del Centenar de la Ploma: 

"Item com los cent ballesters appellats de la ploma sien persones examinades, de bona vida e costums per los jurats e altres oficials de sa Magestat hans que sien admesos en lo nombre del dit centenar per aquells, que defenen ab armes la honor de dita ciutat, com es menester, e acompanyen la bandera reyal de la dita ciutat tota hora que ix fora aquella per execucio de justicia o defendre libertats de la dita ciutat e per la dita raho tenen privilegis reyas, que poden portar armes per ques vullga per la dita ciutat e son franchs peytes e altres contribucions, e per que algunes vegades los oficials de vostra excellencia volien restrenyer lo dit privilegi recorreguen al ilustre Infant don Enrich, lochtinent general del molt alt Senyor rey don Johan pare de Sa Magestat, que declaras lo dit com sentenia lo portar de les armes. E lo dit illustre infant feu declaracio del dit privilegi trellat del qual sen porten, suplicaran per ço lo dit Senyor vulla confermar la dita declaracio."

El 2 de giner de 1482 la Ciutat de Valéncia dona instruccions als seus embaixadors danvat la cort real i els mana fer al...
Posted by El Centenar de la Ploma on Miércoles, 6 de enero de 2016