Ha faltat Mossen Antoni Cantos, membre refundador de l'Insigne Capítul

Hui tenim el triste deure de comunicar que, en la vesprada de l'onze d'agost, ha faltat Mossen Antoni Cantos i Camps.

Mossen Antoni Fon refundador de l'Insigne Capítul de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, ostentant el Collar número dos. 

Ademés fon Cap de Dehena i Regent de Cerimonial molts anys fins a que la seua malaltia va aconsellar el cedir el seu lloc en el Consell. 

No podem ni deguem oblidar també la seua obra, puix fon l'
artífex de les casulles del Centenar que es guarden en la Seu, així com la reproducció en pergamí dels manuals del Capítul i Estatuts Generals i ordinacions. 

En l'últim Capítul, degut a la seua magnífica e impecable
trayectòria va ser nomenat Síndic primer del Consell de caps de Dehena i assessor personal del Lloctinent General.

Descanse en pau. El Senyor lo tinga en sa glòria.