Jurament dels Cavallers del Centenar de la Ploma

 
Nós Cavaller Ciutadà del Regne de Valéncia, Jure davant de Deu i de sa Sacratíssima Mare que ab l'ajuda del nostre Patró, el cavaller Senyor Sant Jordi, defendré la nostra Real Senyera, l'integritat territorial del Regne de Valéncia, ses llengües i sa cultura, com a hereu de sa història, la qual assumixc en tota plenitut, fins a ser digne dels antepassats del Centenar de la Ploma


En eixe solemne jurament expressat en temple sagrat d'una manera lliure i voluntària, firmat i ratificat davant dels demés companyons de l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers de Centenar de la Ploma, cadascú dels Cavallers hem adquirit l'obligació de DEFENDRE a:

 

La nostra Real Senyera

L'integritat territorial del Regne de Valéncia

L'idioma valencià i el castellà

La cultura valenciana assumida en tota plenitut com a hereu de l'història, fins a ser dignes dels nostres antepassats.

Eixe jurament nos exigix a tots en qualsevol circumstància de la vida, tant en la privada com en la pública. La pertinença com a Cavaller Capitular nos obliga de tal manera que nos commina a alçar la veu, si és menester, en la defensa de qualsevol dels símbols anteriors dins de les organisacions o àmbits als que pugam pertànyer..

El Centenar de la Ploma, institució naixcuda en l'época foral valenciana, fruit de l'essència dels Drets i privilegis emanats dels Furs del Regne cristià de Valéncia, fon abolit “por derecho de conquista”  suprimint els particulars Drets valencians; amagada la Real Senyera en una arca de tres claus i substituïda per un penó a l'estil castellà. Una volta recuperada l'autonomia política del nostre Regne, fon possible la reactivació de la nostra Companyia, a la que hem dotat de cent Cavallers que tenim com a obligació jurada la defensa de l'història assumint-la en tota plenitut.

Per això la nostra obligació de procurar que en les nostres activitats colectives en atres àmbits no puguen estar en contra del nostre jurament; aixina haurem d'exigir el respecte a la nostra llengua valenciana, diferent i diferenciada de qualsevol atra, en tot el territori a on històricament s'ha tingut l'orgull d'utilisar-la, de la mateixa manera hem d'exigir en les organisacions a les que pertanyem que defenguen eixos drets històrics, l'us del valencià  en tot el territori, la nostra singular cultura, junt a l'integritat del Regne de Valéncia.

L'alt Jurament que hem otorgat, fa incompatible la nostra condició de Cavallers del Centenar i mantindre una actitut acrítica dins d'organisacions i àmbits en els que puguen posar-se en entredit els valors fonamentals del nostre Insigne Capítul.

Esta és una reflexió que, no me cap el menor dubte, és compartida per tots els companyons, que som, allà a on nos trobem, una representació de la valencianitat simbòlica i cultural que els nostres antepassats defengueren en les pijors situacions, i que hui nos toca defendre a nosatros.

En la Ciutat de Valéncia, Cap i Casal del Regne, a setze dies de decembre del 2020.

                                                                                                                     El  Lloctinent General