La "Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil" nomena com Capellà a l'Excm. Sr. En Jaime Sancho

Mossen Excm. Sr. En Jaime Sancho, Capellà del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, ha sigut nomenat, junt en l'Excm. Sr. General de Brigada En José Hermida Blanco, Membre d'Honor de la "Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil" aixina com també el seu Capellà. La finalitat de l'AECYR és possibilitar l'integració de tots els capitans de yat, que de forma voluntària i desinteressada, prenen l'opció personal d'oferir el seus servicis a l'Armada Espanyola junt a la qual mes i millor s'identifiquen i en una finalitat clara d'ajudar a preservar la pau en qualsevol part del Mon servint de nexe entre l'estament civil i militar.

Des d'El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma nos congratulem per les noves incorporacions a la Membresía d'Honor de l'AECYR.


Mossen Excm. Sr. Don Jaime Sancho, Capellán del Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma, ha sido nombrado, junto con el Excm. Sr. General de Brigada Don José Hermida Blanco, Miembro de Honor de la Asociación de Capitanes de Yate para la Reserva Civil así como también su Capellán. La finalidad del AECYR es posibilitar la integración de todos los capitanes de yate, que de forma voluntaria y desinteresada tomen la opción personal de ofrecer sus servicios a la Armada Española, junto a la cual más y mejor nos identificamos con una finalida clara, ayudar a preservar la paz en cualquier parte del Mundo sirviendo de nexo entre la sociedad civil y el estamento militar

Desde El Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma nos congratulamos por las nuevas incorporaciones en la Membresía de Honor del AECYR.