Solemnísim Capítul d'Entronisació de la Verge de les Victòries

El passat dumenge 9 de setembre, l'Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma va fer entrega del facsímil de l'image de la Mare Deu de les Victòries, obra de l'artesà En Vicent M. Martínez Aparici, en l'iglèsia de Sant Joan de la Creu, en testimoni del temps en la que va tindre baix la seua custòdia, fins al seu trasllat a la nova iglèsia de Sant Andrés.


L'acte fon presidit pel Bisbe Auxiliar de Valéncia la seua Excia. Rvdma. Monsenyor Esteban Escuero Torres que va beneir l'image en presència del Superior d l'Orde de les Carmelites Descalces Fray Miguel Hernansaiz López.


L'Excm. Sr. En Miquel Ramon i Quiles, com LLoctinent General va fer la solemne imposició de la Creu de l'Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del Centenar de la Ploma al Molt Ilustre Sr. Reverent En Álvaro Amenar Picallo, aixina com l'Ilm. Sr. En Juan Antonio Barberá Payá i a l'Ilm. Sr. En Vicente Luján Monfort.


Per últim, el Lloctinent General va fer l'entrega al Bisbe Auxiliar i al Superior de l'Orde dels Carmelites Descalços de Valéncia la medalla del 650 Aniversari de la creació de la Companyia del Centenar de la Ploma.