"La bíblia valenciana de Bonifaci Ferrer i atres bíblies migevals traduides del llatí o de l'hebreu" - José F. Ballester-Olmos

El Capítul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer ha publicat el capítul editat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en els seus “Anals” i que trau a la llum el treball del Professor José. F. Ballester-Olmos “La bíblia valenciana de Bonifaci Ferrer i atres bíblies migevals traduides del llatí o de l'hebreu” en el que s'exponen els resultats de l'estudi de Ballester-Olmos al voltant de les bíblies migevals traduides del llatí o de l'hebreu, desllindant els verdaders restos que se conserven de la biblia que traduí l'equip del germà de Sant Vicent Ferrer, i atres bíblies anteriors o posteriors, que foren font o adaptació d'aquella, i establint els llímits–que son clars despuix de l'estudi- que eviten l'inclusió de la biblia de Bonifaci Ferrer en les calificades com bíblies catalanes.
.