Conferència i Santa Missa el dia de Sant Jordi organisada pel Centenar de la Ploma

El passat dimarts 23 d’abril l’Insigne Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma celebrarem el dia de Sant Jordi, patró d’esta institucio migeval. 

En eixe motiu, l'Ilm. I Rvt. Sr. En Jaume Sancho Andreu va impartir una didàctica i completa conferència sobre Sant Jordi i les Relíquies de la Santa Iglésia en l’emblemàtica Capella del Sant Càliç. 

Posteriorment se va oficiar la Santa Missa presidida per l'Ilm. I Rvrt.Sr. En Jaume Sancho Andreu i Ilm. Sr. D. Miguel Bou Piñón, cánonges ab dos de la Catedral de Valéncia. 

Al finalisar esta, els membres del Capítul i convidats pugueren fruir d’un vi d’honor.