El Centenar de la Ploma en la vespra de Sant Donís

Un any més l'Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, hereus d'aquella unitat militar creada per En Pere lo Ceremonios en el sigle XIV per a defensa de la Senyera Real de Valéncia, i presidits per lo seu Lloctinent General Miquel Ramón i Quiles, va celebrar els seus actes tradicionals corresponents a la vespra de la data que commemora l'entrada del rei Jaume I en Valéncia en 1238. 

El programa va començar en la celebració eucarística en la capella del Sant Cáliç, presidida pel canonge i Capellà del Capítul D. Jaime Sancho, al final de la qual el també canonge i professor de cant D. Miguel Bou va entonar magistralment l'Himne del Centenar. 

A continuació es va depositar una corona de llorer en la capella on diu la tradició que es va celebrar la primera missa despuix de la conquista de la ciutat, i es va oferir una atra a l'estàtua del Ballester del Centenar de la Ploma que es troba en el palau de la Generalitat, seguidament nos reunim en un còctel servit en la Real Societat Valenciana d'Agricultura.